hlavni

Historie kostela:

První dřevěný kostelík byl v Paskově vystavěn v době državy lenního pána Markvarta v roce 1368 na místě, kde stojí dnešní chrám. O rok později byla přistavěna dřevěná fara. Obě stavby byly postavené ve stylu tzv. vesnické architektury.

Na počátku 18. století byly kostelík i fara zchátralé, a proto nechala hraběnka Maria Paula z Fürstenbusch v roce1740 vystavět nový kamenný kostel zasvěcený svatému Vavřinci a také novou faru ve stylu selského baroka. Hraběnka darovala kostelu rovněž zvon, který byl posléze i se zvonem z roku 1866 přetaven na válečnou techniku. Současné zvony byly instalovány v roce 1920 a nahradily tři zvony z druhé poloviny 19. století.

Za působení faráře Ignáce Opavského v letech 1829 - 1830 byl kostel rozšířen o nynější presbytář a prostor před sakristií. Z té doby také pochází krásné pozadí se sloupovím za hlavním oltářem s výjevem Nejsvětější Trojice a korunováním Panny Marie. V letech 1975 - 76 bylo opraveno - impregnováno proti červotočům a poškozená místa pozlacená panem B. Bittnerem ze Staříče. Pod jednou hlavicí bylo objeveno datum pořízení - rok 1830. V roce 1887 dostal kostel nové vnitřní dubové dveře s mřížemi (aby byl dobře provětráván).

Čtyři barevná okna věnoval hrabě Vintíř ze Stolberku, okna v presbytáři pan Neusser, mlynář ze Žabně. Roku 1892 byla položena nová kamenná dlažba ze slezského mramoru. Kostel byl vymalován Ferdinandem Koligem z Nového Jíčina

Vyřezávané lavice byly pořízeny Adolfem Růžičkou z Valašského Meziříčí podle návrhu ředitele řezbářské školy Františka Rozmacha. Místa v těchto lavicích se od roku 1901 neprodávají ani doživotně ani dočasně. Hlavní brána pochází z roku 1901. V roce 1895 byl kostel pokryt břidlicí a v roce 1975 glazovanými taškami.

Hlavní oltář, zhotovený a postavený roku 1906, je převážně z bílého mramoru, včetně svatostánku i andělů - adorátorů, zhotovených v Itálii podle vzoru andělů v jezuitském chrámě v Opavě. Autorem hlavního oltáře je sochař Vilém Drachsler. Šlechetným dárcem byla rodina Josefa Neussera ze Žabně.

Boční oltáře z umělého mramoru dal zhotovit v letech 1928 - 29 msgre. Maxim Lubojacký, tehdejší paskovský farář. Do té doby měl kostel sochu sv. Jana Nepomuského z roku 1747 (nejstarší památka) a sochu dobrého pastýře (nad kazatelnou).

Oltář v kapli Panny Marie Bolestné je z umělého mramoru. Byl pořízen v letech 1930 -31 za značného přispění Dr. Jana Martinů, paskovského rodáka. Sochy sv. Barbory, sv. Františka, sv. Antonína a Panny Marie v lodi kostela pocházejí z počátku 20. století.

Generální oprava chrámu v sedmdesátých letech 20. století byla hrazena z prostředků církevních a z darů věřících. Kronika uvádí, že oprav se zúčastnilo 224 věřících. Duchovním správcem byl P. Alois Lyčka.

Velká oprava kostela byla provedena roku 1991 za působení současného duchovního správce P. mgr. E. Spodného.

Kostel vlivem poddolování začal klesat a bylo třeba zpevnit jeho základy betonovým prstencem (130 kubíků betonu) a zdi chrámu stáhnout ocelovými svorníky. Opravy uvnitř i vně pokračují nepřetržitě dodnes.

Kostel v běhu času

Informace jsem čerpal z brožury, která byla vydána k výročí 100 let znovuposvěcení kostela.

nahoru